Полезно

Франция е държава в Западна Европа, включваща също няколко отвъдморски територии, разположени на други континенти. Франция заема части от западна и югозападна Европа.
Територията ѝ е 675 417 km² (в Европа – 547 030 km2).
Населението на е Франция е общо 67,6 милиона души, c отвъдморските области и територии.

Франция е демократична полупрезидентска република с многопартийна система.
Официалният език е френски.

От 01.01.2014 г. отпадна изискването за разрешение за работа за български граждани. Българските граждани имат свободен достъп до пазара на труда и могат пълноправно да се възползват от правото на труд във Франция, без да им е необходимо разрешение за работа.

Самонаетите лица, които желаят да се установяват във Франция със своя бизнес следва да се регистрират в професионалния регистър и да плащат социални осигуровки

Социалното осигуряване се състои от няколко основни схеми:
Генерална схема – за работещи и техните семейства;
Селскостопанска схема – за фермери и селскостопански работници;
Независима схема – за занаятчии, магазинери и упражняващите свободни професии;
Специална схема – за военни и други.

Схемата за осигуряване за безработица е насочена към всички. Брутният размер на обезщетението за безработица се равнява на по-високата от следните две суми: 57.4% от SJR (справка дневна работна заплата), или 40,4% от SJR + 11,04 € на ден.
Вноските за социално осигуряване се разпределят между работодателя и работника. Вноските за професионална злополука и семейни надбавки се плащат от работодателя. Медицинските разходи се възстановяват по социално осигурителната схема на базата на проценти, уточнени при сключване на договора.

Между правителствата на Република България и Френската република има подписана Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане (1987 г.).
Данъците във Франция не се удържат от възнагражденията. Данъчното облагане се основава на принципа на декларирането на доходите от страна на работниците, които сами плащат данъците си на съответните данъчни служби. Работодателите не удържат и не плащат данъците.
Всяка година данъчната служба изпраща на всяко данъчно задължено семейство формуляр на декларация за доходите, в която се описват доходите от предходната година. Декларацията трябва да бъде попълнена и подадена в указания от данъчната служба срок. Съществува и възможност данъкът да се плаща на месечни вноски, като след това се прави изравняване на годишна база.
Начисляват се три вида ДДС – «нормално» начисление, което е 19,6 %, друго начисление върху определени продукти, определени със закон – 5,5% и индивидуално начисление от 2, 1%

Минималната работна заплата на час е 9.67 евро или 1144 евро минимална нетна заплата за месец.

 

Този сайт използва бисквитки.