Проекти

«Средиземноморска кухня - култура, традиции и добри практики»
Договор No 2012 – 1 – BG1 – LEO02 –06763
ОРГАНИЗАЦИЯ БЕНИФИЦИЕНТ: "АЙ БИ АЙ КО" ООД

«Средиземноморска кухня - култура, традиции и добри практики»
Договор No 2012 – 1 – BG1 – LEO02 –06763
ОРГАНИЗАЦИЯ БЕНИФИЦИЕНТ: "АЙ БИ АЙ КО" ООД

1. Основна идея на проекта

 Проектът е насочен към необходимостта от подобряване на професионалните умения на 10 млади лица на пазара на труда, възнамеряващи да продължат своята професионална реализация в сферата на ресторантьорството, като им се предостави възможност да реализират в рамките на 5 седмици обучителна практика на територията на ресторант, предлагащ средиземноморска кухня, на територията на Република Кипър.

2. Основни цели, които си поставя обучителната практика

 • Подобряване и обогатяване на професионалните знания и умения на участниците в специфичната област на средиземноморската кухня;
 • Изграждане на нова професионална култура сред участниците;
 • Адаптация за работа към една нова мултикултурална среда с оглед успешна бъдеща мобилност на участниците като работна сила на европейския пазар на труда;
 • Запознаване на участниците непосредствено с опита и добрите практики на една страна с култура и традиции в областта на средиземноморската кухня; с развит туризъм, в който средиземноморската кухня и традиции са атрактивен туристически продукт;
 • Повишаване на възможностите за личностно развитие на участните;
 • Предпоставка за задълбочаване на партньорствата и с организации - работодатели на европейско ниво.

3. Очаквани резултати

 • Усвоени нови знания с конкретна специфична практическа насоченост - средиземноморска кухня;

 • Запознаване с добрите кулинарни практики на кипърската и по-специално средиземноморската кухня;

 • Подобрена конкурентноспособност и атрактивност на участниците след завръщането им на българския пазар на труда;

 • Подобрени умения за езикова и социална комуникация в чужда мултикултурална професионална среда.

4. Реализация на проекта

 • Период на първоначален подбор/селекция на участниците: 19.11.2012 – 06.01.2013
• Подготвителната фаза. Предхожда заминаването на групата. Този период включва интензивен курс по английски език, специализиран езиков курс по английски език с цел усвояване на специализирана терминология в областта на ресторантьорството, кратка културна подготовка за Кипър и обучителен педагогически модул в областта на ресторантьорството.
• Период на провеждане 10.01.2013 – 06.-03.2013
• Практика. Продължителността на практиката в Кипър е 5 седмици .
• Период на провеждане: 20.03.2013 - 23.04.2013
• Заключителен период. Доклад за извършената практика, оценка на проекта в края на обучителния процес.

5. Участници. Критерии за избор.

Проектът е насочен към селекционирана група от 10 участника, дипломирани в областта на туризма, или с професионални интереси и приоритети в областта на ресторантьорството, които ще проведат своята практика в ресторант с типична средиземноморска кухня . Подобрявайки своите знания и умения чрез обучение в реални условия - обучение на работното място, те ще имат по-добри шансове за намиране на работа и успешна реализация на пазара на труда, за по-добра професионална интеграция.

Типология: наскоро завършили образованието си млади хора на пазара на труда, самонаети или търсещи работа в сферата на туризма - ресторантьорство и хотелиерство.

Обучителна/ професионална област: туризъм - ресторантьорство, хотелиерство, спомагателни дейности в областта на туризма.

Ниво на обучение: завършено ниво на образование; диплома или сертификат в областта на туризма или ресторантьорството, издадени от професионални квалификационни центрове, училища по туризъм или колежи ще бъде предимство, базисни познания по английски език.

Специфични нужди: необходимост от продобиване на специфичен опит в сферата на средиземноморската кухня; необходимост от нови компетенции с цел подобрена конкурентноспособност и адаптиране към все по-засилващите се изисквания за качествена и специализирана квалификация в сферата на ресторантьорството, в частност –
Черноморския регион: необходимост от личностно развитие.

Потвърждаване на придобитите умения:

Чрез използване на европейскиа модел за сертификация „Европас - Мобилност”.

6. Приемаща организация

 Хотел "Арсиное Бийч" - Лимaсол е част от веригата C.Kynigos Hotels Ltd.- Кипър, с 33 годишен опит в сферата на предлагането на туристически услуги. Хотелът е създаден през 1979 година. Специфични области на компетентност: Туризъм: Хотелиерство и Ресторантьорство, Спомагателни туристически дейности. Основните туристически групи, които посреща хотела традиционно всяка година, са от Великобритания, Русия, Полша, Чехия, Германия и Гърция.
Партньорът "Arsinoe Beach Hotel" има следните задачи:

 • Осъществяване на практическата и логистична поддръжка по време на обучителната практика - ще бъде ангажиран с настаняването на групата участие от България, организиране на храненето им, практическата и логистична поддръжка на място по време на мобилността.

 • Мониторинг и оценка на проекта.

 • Оценка и сертифициране на усвоените знания - ще носи отговорност за признаване на придобитите знания на участниците чрез издаване на сертификати Europass мобилност и сертификат на приемащата организация.

 • Разпространение на резултатите- ще съдейства за разпространение резултатите от мобилността на територията.

 • За изпълнение на изброените по-горе ангажименти,"Arsinoe Beach Hotel" ще назначи лице, ангажирано с координационните дейности нна приемащата организация и тютор, отгорен за подкрепата на участниците на място по време на обмена.

7. Лице за контакт

Борислав Карамихайлов
Главен координатор на проекта

Тел.: 052 601 724
Моб.: 0885 017 047
Адрес: Бул. Сливница 70, ет.2, офис 5, ПК 9000, Варна, България

"Ай Би Ай Ко" ЕООД

Този сайт използва бисквитки.